Nie wchodzę

Regulamin

I. Informacje ogólne: definicje, uczestnicy, warunki, rodzaje szkoleń

1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
a) „warunki” – warunki korzystania z serwisu oraz odpowiednio warunki uczestnictwa i zapisów na szkolenia wskazane w niniejszym Regulaminie;
b) „Regulamin” – niniejszy Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, który określa prawa i obowiązki osób zainteresowanych szkoleniami i uczestników oraz Organizatora. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
c) „szkolenie” - jeśli nie zostało to odrębnie dookreślone, odnosi się to pojęcie odpowiednio do szkolenia stacjonarnego jak i do webinarium;
d) „Organizator” lub „Fenice” – organizator szkoleń, którym jest firma Fenice Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-110, ul. Czarnocińska 3a, NIP: 952-18-77-029, REGON 012241817, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041281. Dane kontaktowe: tel. 501107592, www.fenice.pl, adres e-mail: szkolenia@fenice.pl
e) „umowa” – umowa, której przedmiot stanowi zapewnienie możliwości uczestnictwa uczestnika w określonym szkoleniu, a której to umowy integralną częścią jest ten Regulamin oraz warunki w nim wskazane;
f) „umowa zawarta na odległość” – umowa, która została zawarta z uczestnikiem, będącym Konsumentem lub uprawnionym Przedsiębiorcą JDG w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
g) „Konsument” – osoba spełniającą przesłanki wskazane w art. 22(1) ustawy Kodeks cywilny, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
h) „Przedsiębiorca JDG” – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawierająca umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
i) „siła wyższa” - zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Organizatora, uniemożliwiające wykonanie zobowiązania, niemożliwe do przewidzenia lub do zapobieżenia, w tym w szczególności: kataklizmy sił przyrody, wojny, strajki, epidemie, akty organów władzy i administracji państwowej, choroba wykładowcy/osoby prowadzącej szkolenie, których strony nie mogły przewidzieć i których nie znały w chwili zawierania umowy;
j) „serwis” – serwis pod adresem elektronicznym www.fenice.pl , prowadzony i administrowany przez Fenice i zawierający w szczególności informacje dotyczące szkoleń, funkcjonalności zakładania indywidualnego konta uczestnika w internetowym systemie zapisów na szkolenia, umożliwiający zapisy na szkolenia oraz posiadający inne funkcjonalności i zastosowania wskazane w tym Regulaminie, w tym związane z zawarciem umowy;
k) „cena szkolenia” – cena szkolenia wskazana w serwisie przy informacji lub ogłoszeniu dotyczącym danego szkolenia, będąca ceną brutto, zawierającą już należne podatki.

2. Fenice organizuje oraz współorganizuje, w tym we współpracy ze swoimi partnerami handlowymi lub organizacyjnymi (dalej: „partnerzy”), odpowiednio następujące szkolenia:
a) płatne i nieodpłatne szkolenia stacjonarne: warsztaty, cykle szkoleniowe, sympozja naukowe zwane w dalszej części regulaminu „szkoleniami stacjonarnymi” oraz
b) szkolenia online, takie jak webinaria, zwane w dalszej części regulaminu „webinariami”.

3. W szkoleniach Fenice mogą uczestniczyć odpowiednio:
a) lekarze i uprawnieni lekarze dentyści z aktywnym prawem wykonywania zawodu,
b) kosmetolodzy posiadający minimum tytuł licencjata i magistra kosmetologii;
c) Uczestnikami szkoleń i warsztatów mogą być również pracownicy oraz współpracownicy Fenice,
- zwani w dalszej części regulaminu „uczestnikami”. Uczestnikami szkoleń mogą być tylko osoby niebędące laikami w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, które spełniają wymagania określone w Regulaminie.

4. Oferta szkoleń Fenice oraz ogłoszenia dotyczące poszczególnych szkoleń, są dostępne na stronie https://fenice.pl/szkolenia/

5. Szkolenia organizowane są w m.in. odpowiednio w: salach konferencyjnych, na uczelniach, w aulach wykładowych, dedykowanych ośrodkach szkoleniowych jak „Europejskie Centrum Szkoleniowe” i gabinetach lekarskich na terenie całego kraju, zwane w dalszej części: „ośrodkami szkoleniowymi”. Informacje o ośrodku szkoleniowym są każdorazowo podawane w informacji lub ogłoszeniu przy konkretnym szkoleniu.

6. Szkolenia prowadzone są przez specjalistów lub naukowców lub liderów opinii z danej dziedziny (dalej: „wykładowcy”). Informacje o kadrze prowadzącej szkolenia są dostępne na stronie internetowej Fenice w zakładce wykładowcy lub u Organizatora.

7. W zależności od charakteru, szkolenia obejmować mogą odpowiednio:
a) Warsztaty i cykle szkoleniowe: część teoretyczna i praktyczna na żywo z możliwością wykonywania zabiegów lub innego ustalonego aktywnego uczestnictwa przez uczestników pod okiem prowadzącego, materiały szkoleniowe - w zakresie oraz w formie jaka została przewidziana dla danego szkolenia.
b) Sympozja naukowe: część teoretyczna z pokazem praktycznym na żywo lub w postaci przekazu video (bez możliwości wykonywania zabiegów przez uczestników) oraz część interaktywna pytania/odpowiedzi
c) Webinaria: część teoretyczna i praktyczna w postaci pokazu video oraz część interaktywna pytania/odpowiedzi.
Przy czym ww. zagadnienia i treści mogą zostać odrębnie określone przez Organizatora w informacji lub ogłoszeniu dotyczącym danego szkolenia, w szczególności w przypadku, gdy będzie to miało uzasadnienie merytoryczne lub organizacyjne.

8. Terminy i czas trwania, przedmiot oraz cena szkolenia i liczba miejsc/uczestników, a także zagadnienia wskazane w ustępie poprzedzającym (jeśli różnią się od wskazanych w podpunktach a)/b)c) poprzedzającego ustępu) mogą się różnić w zależności od charakteru szkolenia i są podawane każdorazowo w informacji lub ogłoszeniu przy konkretnym szkoleniu.

9. Organizator zastrzega, że warunkiem organizacji i przeprowadzenia szkolenia jest zebranie się minimum uczestników ustalonych i określonych przez Fenice. W przypadku zbyt małej liczby osób lub z innych powodów niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu zaistnienia siły wyższej, Fenice ma prawo odwołać szkolenie, a uczestnikowi przysługuje w takiej sytuacji zwrot dokonanej płatności za szkolenie.

10. Warsztaty w postaci szkoleń stacjonarnych będą prowadzone w grupach nie przekraczających 20 (słownie: dwudziestu) osób, chyba że Organizator inaczej określi w informacji lub ogłoszeniu dotyczącym danego szkolenia.

11. Zawartość serwisu, w szczególności treści i znaki towarowe/graficzne stanowią własność Fenice i są prawnie chronione.

II. Warunki uczestnictwa i zapisów na szkolenia, indywidualne konto uczestnika

1. Zainteresowana osoba, która chce zawrzeć umowę w celu zapewnienia możliwości uczestnictwa uczestnika w szkoleniu lub szkoleniach Fenice, powinna zarejestrować się i założyć indywidualne konto uczestnika w internetowym systemie zapisów na szkolenia klikając w link https://fenice.pl/rejestracja/ (dalej: „indywidualne konto uczestnika” lub „konto”) w ramach funkcjonalności serwisu. Osoba dokonująca rejestracji i zakładającą ww. konto nie powinna udostępniać osobom trzecim danych dostępowych do tego indywidualnego konta uczestnika.

2. Po autoryzacji indywidualnego konta uczestnika przez Fenice, istnieje możliwość zapisania się na szkolenie z oferty Fenice zgodnie z jego przeznaczeniem i tym dla jakich uczestników jest ono przeznaczone. Przy każdym szkoleniu znajduje się informacja dla jakich uczestników jest ono przeznaczone (odpowiednio: lekarz; kosmetolog; kosmetolog/lekarz, spotkanie otwarte: pacjent itd.).

3. Zgłoszeń na szkolenia można dokonywać wyłącznie online przez stronę internetową. Ani Organizator, ani przedstawiciele medyczni Fenice nie prowadzą zapisów telefonicznych, mailowych, pisemnych ani za pośrednictwem mediów społecznościowych.

4. Podstawą do zapisu na szkolenie jest – w przypadku osoby posiadającej złożone indywidualne konto uczestnika – zalogowanie się z wykorzystaniem funkcjonalności tego konta i kliknięcie w przycisk „Kup” oraz dokonanie płatności zgodnie ze wskazanym sposobem i zapłata ceny szkolenia przewidzianej za to szkolenie.

5. Zapis na szkolenie jest jednoznaczny z zawarciem umowy oraz zakupem szkolenia i oznacza odpowiednio: akceptację programu szkolenia, ceny szkolenia i innych informacji zawartych w ogłoszeniu dotyczącym szkolenia, jak również warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.

6. Zakup szkolenia będzie zatwierdzony w ciągu 48 (słownie: czterdziestu ośmiu) godzin w postaci informacji przekazanej w ramach indywidualnego konta uczestnika oraz wiadomości email wysłanej do uczestnika na adres mailowy podany podczas rejestracji tego konta z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu. Osoby, które z różnych przyczyn nie otrzymają potwierdzenia, a dokonały i opłaty w prawidłowej wysokości we wskazanym terminie, powinni jak najszybciej skontaktować się z Fenice pod numerem tel. +48501107592 lub mailowo na adres biuro@fenice.pl

7. W przypadku wpłynięcia większej liczby zgłoszeń do uczestnictwa w szkoleniu o możliwości udziału w szkoleniu decyduje kolejność otrzymania zgłoszeń przez Organizatora. W przypadku wyczerpania się liczby miejsc dostępnych na szkoleniu (informacja o maksymalnej liczbie miejsc podawana jest w informacji lub ogłoszeniu dotyczącym danego szkolenia), zainteresowana osoba ma możliwość zapisania się na listę rezerwową.

8. Zapis na listę rezerwową nie stanowi zapewnienia gwarancji uczestnictwa w szkoleniu. W przypadku zwolnienia się miejsca, osoba zapisana na listę rezerwową zostanie poinformowana o tym fakcie e-mailem na adres podany podczas rejestracji indywidualnego konta uczestnika w systemie. Kolejność przyjmowania osób z listy rezerwowej, jako uczestników, będzie się odbywała według kolejności wpłat.

9. Serwis oraz treści w nim zamieszczone, w tym dotyczące poszczególnych szkoleń, kierowane są tylko do zainteresowanych osób, niebędących laikami, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, w tym dla osób wykonujących zawód medyczny oraz mających formalne wykształcenie w odpowiedniej dziedzinie ochrony zdrowia lub medycyny. W szczególności w ramach serwisu prezentowane mogą być wyroby medyczne oraz informacje na ich temat, które są przeznaczone do używania przez profesjonalnych użytkowników. Ponadto, serwis może zawierać komunikaty stanowiące reklamę takich wyrobów medycznych lub do których stosuje się przepisy o reklamie wyrobów medycznych, które są kierowane wyłącznie do osób wskazanych w tym ustępie.

10. Fenice może odpowiednio: (i) odmówić założenia indywidualnego konta uczestnika lub (ii) zawiesić takie konto albo (iii) usunąć konto, zgodnie ze swoją decyzją, jeśli osoba zainteresowana lub uczestnik nie spełnia wymagań i warunków, wskazanych w tym Regulaminie w szczególności w ust. 9 powyżej, lub przestał/a je spełniać lub narusza postanowienia tego Regulaminu. Na decyzję Fenice co do odpowiednio: odmowy założenia konta lub jego zawieszenia albo usunięcia, osobie zainteresowanej lub uczestnikowi przysługuje reklamacja na zasadach wskazanych w tym Regulaminie.

11. Fenice może odmówić zapisania osoby zainteresowanej lub uczestnika na szkolenie lub odmówić udziału w szkoleniu, jeśli ta osoba lub uczestnik nie spełnia wymagań i warunków określonych dla tego szkolenia lub przestała je spełniać, przed rozpoczęciem tego szkolenia. W przypadku zapłacenia już za szkolenie, w sytuacji wskazanej w tym ustępie, Fenice zwróci 100% uiszczonej ceny szkolenia w trybie określonym w części Zasady rezygnacji odpowiednio dla szkoleń stacjonarnych oraz dla webinariów. Osobie zainteresowanej lub uczestnikowi przysługuje reklamacja na zasadach wskazanych w tym Regulaminie.

III. Płatności za szkolenia

1. Warunkiem uczestnictwa uczestnika w szkoleniu jest dokonanie płatności zgodnie z przewidzianym sposobem i zapłata 100% ceny szkolenia podczas procesu zakupu szkolenia lub w terminie ustalonym przez Fenice oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.

2. Osoba zainteresowana uczestnictwem podczas zapisu z wykorzystaniem serwisu, ma możliwość wyboru szkolenia oraz odpowiednio sposobu płatności, jeśli dotyczy i taki wybór dla danego typu szkolenia został przewidziany.

3. Cena szkolenia:
a) Opcja cenowa podstawowa z zapewnieniem 100% zwrotu uiszczonej ceny szkolenia przy rezygnacji ze szkolenia nie później niż na 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni przed szkoleniem (nie wliczając w ten okres samego dnia szkolenia);
b) Opcja cenowa powiększona z zapewnieniem zwrotu ceny szkolenia podstawowej przy rezygnacji nie później niż na 3 (słownie: trzy) dni przed szkoleniem (nie wliczając w ten okres samego dnia szkolenia).

4. Sposoby płatności za szkolenia:
a) Szkolenia stacjonarne przy wykorzystaniu rozwiązań i usług PayU, które zostały opłacone on-line podczas procesu zakupowego.
b) Przelew tradycyjny na numer konta podany na Fakturze Pro-Forma i w oznaczonym na fakturze terminie płatności.
c) Webinaria: wyłącznie przy wykorzystaniu rozwiązań i usług PayPal.
Organizator wskazuje przy tym, że rozwiązania i usług PayU oraz PayPal lub inne dotyczące realizacji przelewów/płatności jeśli zostały przewidziane w ramach serwisu, są oferowane przez podmioty zewnętrzne względem Fenice. Tym samy, mogą wymagać one zaakceptowania warunków wymaganych przez podmioty oferujące te rozwiązania, a cena szkolenia nie uwzględnia opłaty za przelew/płatność która to opłata jest pobierana przez podmioty oferujące rozwiązania wskazane w zdaniu poprzedzającym stosownie do określonych przez nich cenników .

5. Fenice maksymalnie w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni wystawi fakturę VAT za opłacone szkolenie. Faktura będzie na stałe dostępna w formie pliku pdf na indywidualnym koncie uczestnika.

6. Fenice zastrzega sobie prawo do stosowania zniżek, rabatów zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla grup oraz stałych partnerów.

7. Umowa, dotycząca zapewnienia możliwości uczestnictwa uczestnika w szkoleniu, obowiązuje do czasu zakończenia szkolenia, chyba że ulegnie ta umowa wcześniejszemu zakończeniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu w zakresie przewidzianym w tym Regulaminie lub w obowiązujących przepisach prawa.

IV. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych

1. Rezygnacja 100% bezkosztowa ze szkolenia stacjonarnego możliwa jest jeśli uczestnik, który wybrał opcję zakupu w cenie podstawowej, dokona rezygnacji w następujący sposób:
- Bezpośrednio w swoim indywidualnym koncie uczestnika poprzez naciśniecie przycisku „zrezygnuj”, nie później niż na 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni przed planowaną datą szkolenia (nie wliczając w ten okres samego dnia szkolenia).

2. Rezygnacja z częściowym zwrotem kosztów ze szkolenia stacjonarnego możliwa jest jeśli uczestnik, który wybrał opcję zakupu w cenie powiększonej, dokona rezygnacji w następujący sposób:
- Bezpośrednio w swoim indywidualnym koncie uczestnika poprzez naciśniecie przycisku zrezygnuj, nie później niż na 3 (słownie: trzy) dni przed planowaną datą szkolenia (nie wliczając w ten okres samego dnia szkolenia).
W powyższym przypadku zwrot kosztów jest częściowy i obejmuję podstawową cenę szkolenia, natomiast kwotę powiększoną Fenice zatrzymuje na pokrycie kosztów organizacyjnych.

3. Każda rezygnacja ze szkolenia stacjonarnego wymaga zatwierdzenia przez Fenice. Maksymalny czas zatwierdzenia rezygnacji to 3 (słownie: trzy) dni, po tym czasie - w ciągu maksymalnie 14 (słownie: czternaście) dni - nastąpi zwrot środków tym samym kanałem, którym odbywała się płatność (płatność online payU lub przelew tradycyjny itd.).

4. Nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją. Uczestnikowi, który nie złożył rezygnacji zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, nie przysługuje zwrot dokonanej płatności/ceny szkolenia, a miejsce na szkoleniu przepada.

V. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w webinariach

1. Rezygnacja bezkosztowa możliwa jest gdy:
- Po opłaceniu uczestnictwa w webinarium, uczestnik zrezygnuje z uczestnictwa nie później niż na 2 (słownie: dwa) dni przed rozpoczęciem webinarium (nie wliczając w ten okres samego dnia webinarium). Rezygnację należy zgłaszać poprzez naciśniecie przycisku zrezygnuj w systemie rejestracji w ramach indywidualnego konta uczestnika.
Każda rezygnacja ze webinarium wymaga zatwierdzenia przez Fenice. Maksymalny czas zatwierdzenia rezygnacji to 3 (słownie: trzy) dni, po tym czasie - w ciągu maksymalnie 14 (słownie: czternaście) dni - nastąpi zwrot środków tym samym kanałem, którym odbywała się płatność (PayPal).

2. Rezygnacja i obciążenie kosztami webinarium:
- Jeśli uczestnik nie zgłosi rezygnacji nie później niż na 2 (słownie: dwa) dni przed datą webinarium, uiszczona wpłata zostanie zafakturowana w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od daty zakończenia webinarium i przesłana uczestnikowi na wskazany w rejestracji adres email.

VI. Realizacja szkoleń, warsztatów i zmiana terminów

1. Szkolenia stacjonarne są dokumentowane po zakończeniu certyfikatem uczestnictwa wydawanym przez Fenice na podstawie listy obecności. Część teoretyczna nie przewiduje pisemnego sposobu sprawdzenia nabytej wiedzy. Nabycie wiedzy jest weryfikowane przez wykładowcę podczas części praktycznej szkolenia.

2. Warunkiem organizacji i przeprowadzenia szkolenia jest zebranie minimum uczestników określonego przez Fenice (w zależności od rodzaju szkolenia). Informacje o liczbie wolnych miejsc umieszczone są każdorazowo na karcie danego szkolenia zamieszczonej na https://fenice.pl/szkolenia

3. Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnego odwołania lub przesunięcia daty szkolenia stacjonarnego lub webinarium nie później niż 2 (słownie: dwa) dni przed planowaną datą rozpoczęcia.

4. W przypadku odwołania lub przesunięcia daty szkolenia stacjonarnego lub webinarium przez Fenice, Organizator zobowiązuje do powiadomienia o tym fakcie na co najmniej 2 (słownie: dwa) dni przed planowaną datą szkolenia stacjonarnego lub webinarium. W tej sytuacji uczestnik ma prawo do wyboru innego terminu lub innych zajęć z aktualnego kalendarium szkoleń Fenice (w przypadku różnic w cenie wcześniejszego oraz nowego szkolenia część płatności będzie odpowiednio: zwrócona albo konieczne będzie uzupełnienie płatności – w zależności od zaistniałej sytuacji). Jeśli żaden z proponowanych terminów lub żadne szkolenie nie odpowiada uczestnikowi, Fenice zwróci 100% uiszczonej ceny szkolenia w trybie określonym w części Zasady rezygnacji odpowiednio dla szkoleń stacjonarnych oraz dla webinariów. Uczestnik z tego tytułu nie będzie żądał innych świadczeń.

5. W przydatku zdarzeń losowych, niezależnych od Fenice uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego lub webinarium, Fenice może odwołać szkolenie nawet w dniu szkolenia. Fenice zobowiązuje się wówczas do poinformowania uczestnika o najbliższym możliwym terminie zajęć z zagwarantowaniem pierwszeństwa uczestnictwa lub do zwrotu 100% uiszczonej ceny szkolenia w trybie określonym w części Zasady Rezygnacji odpowiednio dla szkoleń stacjonarnych oraz dla webinariów.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy oraz miejsca szkolenia stacjonarnego (ośrodka szkoleniowego) lub platformy szkoleniowej w przypadku webinarium. Organizator zobowiązuje się poinformować o tym uczestników drogą e-mailową oraz – jeśli będzie to uzasadnione – drogą telefoniczną. W przypadku zmiany miejsca szkolenia stacjonarnego na inną miejscowość/inne miasto niż dotychczas określone albo zmiany wykładowcy, zastosowanie znajdzie odpowiednio ust. 4 tego punktu.

7. Fenice zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach informacyjnych, promocyjnych reklamowych zdjęć wykonanych w trakcie szkoleń - na zasadach określonych w Polityce prywatności stanowiącej załącznik do Regulaminu.

8. Ilość miejsc na szkoleniach stacjonarnych jest ograniczona. W przypadku wyczerpania miejsc na dany termin, lista uczestników zostanie zamknięta, a informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie https://fenice.pl/szkolenia lub odpowiednio przekazywana będzie osobom zainteresowanym udziałem w szkoleniu, jako uczestnik.

VII. Odpowiedzialność

1. Fenice oświadcza, że treści przekazane przez nią w trakcie szkoleń mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez uczestników lub osoby trzecie informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie spotkania w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość informowania na temat lub promocji partnerów Fenice w trakcie szkoleń stacjonarnych lub webinariów, a także we wszelkich materiałach informacyjnych promocyjnych lub reklamowych, stosownie do charakteru tych materiałów, kierowanych do uczestnika, w tym w przypadku gdy jest to wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, za jego wcześniejszą zgodą.

3. Fenice nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w przebiegu działań rekrutacyjnych i organizacyjnych i dotyczących prowadzonego szkolenia, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Fenice przy zachowaniu należytej staranności nie była w stanie przewidzieć, lub którym nie mogła zapobiec, w szczególności w przypadku problemów natury technicznej (np. związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci elektronicznych, e-mailowych) oraz siły wyższej;
b) zakłócenia, niekompatybilność sprzętu lub oprogramowania, utratę danych lub ich integralności spowodowaną awarią sprzętu lub oprogramowania, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Fenice;
c) szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od Fenice;
d) ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników warsztatów oraz za osoby zaproszone przez uczestników lub osoby niepełnoletnie przebywające na terenie ośrodków szkoleniowych wraz z uczestnikiem, a także za rzeczy przez nich wniesione lub pozostawione tam, a także za pojazdy/środki transportu ww. osób;
e) koszty transmisji danych lub opłat pobieranych przez operatorów internetowych lub telefonicznych, a także koszty dojazdów na szkolenia, parkingów oraz inne koszty ponoszone przez uczestników w związku z udziałem w szkoleniach;
f) udzielenie lub umożliwienie przez uczestnika dostępu do indywidualnego konta uczestnika dla osób trzecich lub udzielenie lub umożliwienie przez uczestnika udziału osobom trzecim w szkoleniu;
g) szkody spowodowane siłą wyższą;
h) podanie nieprawdziwych informacji lub oświadczeń przez uczestników lub osoby korzystające z serwisu lub konta, w tym w szczególności dotyczące ich wykształcenia, uprawnień oraz danych służących zawarciu umowy lub przeprowadzeniu rozliczeń;
i) korzystanie z serwisu i jego funkcjonalności przez osoby, do których nie jest on kierowany oraz dla których nie jest on przeznaczony;
j) niezależne od funkcjonowania serwisu i niezawinione przez Organizatora, problemy lub błędy dotyczące rozwiązań i usług PayU oraz PayPal lub innych dotyczących realizacji przelewów/płatności, oferowanych przez podmioty zewnętrzne względem Fenice;
k) działania oraz informacje i treści prezentowane lub udostępniane przez poszczególnych uczestników, w tym również za pośrednictwem mediów społecznościowych

4. Uczestnicy będący lekarzami i lekarzami dentystami, biorący udział w szkoleniu, zobowiązani są posiadać aktualne ubezpieczenie OC i aktualne prawo wykonywania zawodu. Dotyczy to również innych uczestników, jeśli obowiązujące przepisy prawa nakładają na nich obowiązek posiadania takiego ubezpieczenia OC.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści, wypowiedzi, rozwiązania, metody i techniki prezentowane przez wykładowców w ramach lub w związku ze szkoleniami lub odnoszące się do wykorzystywanych przez wykładowców produktów w ich zakresie, w tym dotyczące ich właściwości lub bezpieczeństwa. Wykładowca w ramach prowadzonego szkolenia zachowuje niezależność merytoryczną i naukową od Organizatora.

6. Organizator odpowiada wobec Konsumenta i Przedsiębiorcy JGP na zasadach określonych przez prawo, w tym przez ustawę o prawach konsumenta, za spełnienie świadczenia zgodnie z zawartą Umową.

7. Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do:
a) udziału w szkoleniu w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
b) przestrzegania zasad i regulaminów obowiązujących w miejscu przeprowadzania szkolenia, odpowiednio dotyczy to ośrodków szkoleniowych oraz platform szkoleniowych służących realizacji webinariów;
c) przestrzegania zasad BHP oraz ppoż;
d) stosowania się do instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych Organizatora oraz właściwych służb porządkowych;
e) niezakłócania przebiegu szkolenia i nieutrudniania innym uczestnikom udziału w nim.

8. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za, dokonane przez siebie lub zaproszone przez siebie osoby, zniszczenia na terenie ośrodka szkoleniowego lub w ramach platformy szkoleniowej służącej realizacji webinarium, a także za działalność sprzeczną z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

VIII. Odstąpienie od umowy

1. Postanowienia niniejszego punktu „Odstąpienie od umowy” stosuje się wyłącznie do umów, w których stroną jest Konsument albo Przedsiębiorca JDG, któremu na mocy obowiązujących przepisów przysługuje takie prawo do odstąpienia od umowy.

2. Konsument lub Przedsiębiorca JDG, wskazany w ust. 1 tego punktu, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, liczonym od zawarcia umowy, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Konsument lub Przedsiębiorca JDG, wskazany w ust. 1 tego punktu, może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem ust. 5, ust. 6 i ust. 7 tego punktu. Wskazane zdaniu poprzedzającym oświadczenie można w szczególności złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub w formie elektronicznej na adres e-mail Organizatora: szkolenia@fenice.pl . Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie ww. oświadczenia przed jego upływem.

3. Organizator niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wskazanym w ustępie poprzedzającym.

4. Organizator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta albo Przedsiębiorcy JDG, wskazanego w ust. 1 tego punktu o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu dokonane przez niego płatności. W sytuacjach, w których znajdzie to zastosowanie i będzie uprawnione, w sytuacji odstąpienia od umowy wskazanego w tym punkcie, Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument albo Przedsiębiorca JDG, wskazany w ust. 1 tego punktu, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

5. Konsument albo Przedsiębiorca JDG, wskazany w ust. 1 tego punktu, wyraża zgodę na spełnienie przez Organizatora świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, jeżeli do zawarcia umowy dochodzi na tyle późno, że rozpoczęcie szkolenia ma nastąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi albo Przedsiębiorcy JDG, wskazanemu w ust. 1 tego punktu, jeżeli Organizator spełnił świadczenie przewidziane umową.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje w szczególności w odniesieniu do umów:
a) oświadczenie usług, za które Konsument albo Przedsiębiorca JDG jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta albo Przedsiębiorcy JDG, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
d) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument albo Przedsiębiorca JDG jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Organizator rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta albo Przedsiębiorcy JDG, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Organizator przekazał Konsumentowi albo Przedsiębiorcy JDG potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

8. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument albo Przedsiębiorca JDG, wskazany w ust. 1 tego punktu, jest obowiązany zaprzestać korzystania ze świadczeń otrzymanych od Organizatora, będących przedmiotem umowy.

9. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało doręczone Organizatorowi po rozpoczęciu świadczenia usług objętych umową, Organizator zachowuje prawo do zapłaty za realizowane świadczenie/szkolenie w kwocie proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do momentu poinformowania go o odstąpieniu.

IX. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje powinny być przesyłane pisemnie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora: Fenice sp. z o.o. ul. Czarnocińska 3a Warszawa 03-110 lub drogą elektroniczną na adres: szkolenia@fenice.pl

2. Osoba korzystająca z serwisu/uczestnik może złożyć reklamację w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zakończenia szkolenia. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.

3. Każda reklamacja winna zawierać:
a) dane osoby składającej reklamację oraz jej adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, możliwie ten służący do rejestracji w serwisie i związany z indywidualnym kontem uczestnika;
b) opis przedmiotu reklamacji lub zagadnień nią objętych.

4. Prawidłowo złożona reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej
otrzymania przez Organizatora.

5. Odpowiedź Organizatora zostanie udzielona w formie, w jakiej Organizator otrzymał zgłoszenie reklamacji, na adres (poczty elektronicznej lub korespondencją tradycyjną) podany w reklamacji.

6. Dodatkowo, w przypadku Konsumentów i Przedsiębiorców JDG, Organizator informuje, że: istnieje możliwość skorzystania przez nich z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Możliwe jest też skorzystanie z rozwiązań unijnej platformy internetowej ODR , dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=P

7. Rozstrzyganie sporów na drodze pozasądowej możliwe jest również w drodze mediacji prowadzonej w formie negocjacji prowadzonych przed mediatorem. Skutkiem mediacji może być zawarcie ugody przed mediatorem, która odzwierciedlać będzie zawarte przez strony porozumienie.

X. Postanowienia końcowe

1. W Przypadku Uczestników będących Konsumentami albo Przedsiębiorcami JDG, wszelkie spory wynikające z tytułu niniejszego Regulaminu lub zawartej umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Natomiast, w przypadku Uczestników, niebędących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami JDG, wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszego Regulaminu lub zawartej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 tego paragrafu, Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu, które wchodzą w życie w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia ich zamieszczenia w Serwisie. Przy czym zmiany nie mogą naruszać praw uczestników, którzy mają już opłacone i zaplanowane szkolenia lub są w trakcie ich przeprowadzania .

3. Organizator ma prawo wprowadzać zmiany postanowień Regulaminu, które to zmiany wchodzą w życie w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia ich w serwisie, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich zmiany oraz z decyzji lub zaleceń lub wytycznych wydanych przez uprawnione organy administracji lub instytucje, w szczególności odnoszących się do zasad prowadzenia reklamy lub komunikacji lub dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług lub produktów wykorzystywanych w ich zakresie.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, w ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a także przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

5. Dla możliwości korzystania z serwisu lub jego funkcjonalności, w tym zakładania i używania indywidualnego konta uczestnika, przeglądania dostępnych szkoleń lub zapisywania się na szkolenia oraz zawierania umów z Organizatorem, konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych i organizacyjnych:
a) dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego;
b) dostęp do Internetu;
c) korzystanie z przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania/rozwiązania pozwalającego na uruchomienie i wyświetlenie strony serwisu oraz korzystanie z jego funkcjonalności;
d) posiadanie działającego konta e-mail.
e) w przypadku webinariów- możliwość skorzystania z określonej platformy szkoleniowej.

6. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Organizatora wskazane są „Polityce prywatności” stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.

7. Załącznikami do Regulaminu są: Załącznik nr 1: Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa; Załączniki nr 2: Polityka Prywatności.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13.07.2023 roku.


Załączniki do regulaminu:

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (kliknij, aby pobrać)

- Polityka prywatności (kliknij, aby wyświetlić treść)

1. Administrator oraz zagadnienia ogólne

1.1. Administratorem danych osobowych (dalej „dane osobowe”) jest Fenice sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czarnościńska 3 A,, 03-110 Warszawa, NIP: 9521877029, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000041281 w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 50 000,00 ZŁ (dalej „Administrator”).

1.2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: „RODO”) oraz na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2019.1781). Administrator zapewni odpowiednie administracyjne, fizyczne i techniczne środki ochrony Danych Osobowych zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa danych.

1.3. Niniejsza Polityka Prywatności, która odnosi się także do plików cookies, określa sposoby i zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu internetowego prowadzonego przez Administratora pod adresem elektronicznym www.fenice.pl oraz dla wszystkich funkcjonalności lub usług świadczonych lub oferowanych w ww. domenie (dalej: „serwis”). Korzystanie z ww. serwisu oznacza akceptację warunków Polityki niniejszej Prywatności i plików cookies.

1.4. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem, kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: biuro@fenice.pl lub na ww. adres siedziby Administratora (ul. Czarnościńska 3 A,, 03-110 Warszawa).

2. Rodzaje danych osobowych

2.1. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe, osób których dane dotyczą odpowiednio:
a) w procesie rejestracji w ramach serwisu;
b) w ramach utrzymania indywidualnych kont uczestników w serwisie;
c) podawane w celu przygotowania do oraz zawarcia i realizacji umów dotyczących zapewnienia możliwości uczestnictwa w szkoleniu lub szkoleniach;
d) wskazywane w korespondencji kierowanej do uczestników oraz innych osób w związku z funkcjonowaniem serwisu oraz szkoleniami;
e) w zakresie przekazywania informacji handlowej dla celów marketingu bezpośredniego;
f) prowadzenia promocji lub reklamy wyrobów medycznych, w tym w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych.

2.2. W przypadku osób oznaczonych jako „lekarze”, rejestrujących się w serwisie, wymagane jest podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, numer prawa wykonywania zawodu.

2.3. W przypadku osób oznaczonych jako „profesjonaliści”, rejestrujących się w serwisie, wymagane jest podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, informacja na temat wykształcenia, a także skan dokumentu potwierdzający wykształcenie (jeśli dotyczy).

2.4. W przypadku osób oznaczonych jako „klienci”, rejestrujących się w serwisie, wymagane jest podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, informacja na temat wykształcenia, a w przypadku zainteresowania udziałem w szkoleniach jako pacjent również zdjęcie.

2.5. Możliwe jest podanie również innych danych osobowych, niż wskazane w podpunktach poprzedzających, w tym na przykład numeru telefonu lub dodatkowych informacji na temat specjalizacji.

2.6. Możliwe jest przetwarzanie danych osobowych uczestnika szkolenia również w kontekście wizerunku tego uczestnika i na zasadach wskazanych w punkcie 8.

3. Odbiorcy danych osobowych

3.1. Odbiorcą danych osobowych będą: (i) upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora; (ii) usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na rzecz Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, audytorzy, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi doradcze, marketingowe lub PR w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

3.2. Dane Osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

4. Cele, podstawa prawna przetwarzania oraz okresy przetwarzania danych osobowych

4.1. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora odpowiednio:
a) W celu niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest Administrator a drugą stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
b) w celu potwierdzenia, że osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do otrzymania materiałów/treści, w tym reklamy, kierowanych do osób niebędących laikami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 7 rozporządzenia (UE) 2017/745 ws. wyrobów medycznych lub w zw. z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7.04.2022 r. o wyrobach medycznych, tj. przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora;
c) W celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, w tym przekazywania informacji handlowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w związku z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne;
d) W celu przekazywania informacji na temat produktów lub usług Administratora w zakresie w jakim odnoszą się one do zapewnienia ich jakości i bezpieczeństwa oraz przejrzystości i zasad współpracy w łańcuchu dystrybucji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym w związku z przepisami rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych oraz ustawy z dnia 7.04.2022 r. o wyrobach medycznych;
e) w celu realizacji odwiedzania mającego na celu promocję lub reklamę wyrobów medycznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 58 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7.04.2022 r. o wyrobach medycznych dot., tj. przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora;
f) W zakresie nieobjętym podpunktami od „a)” do „e)” powyżej, w celu dostarczania odpowiednio: materiałów reklamowych lub informacyjnych lub edukacyjnych, dotyczących Administratora, jego produktów lub usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyrażonej zgody przez osobę, której dane dotyczą, w tym również poprzez jej wyraźne działanie potwierdzające. W przypadku wykorzystania wizerunku konkretnego uczestnika szkolenia przesłanką legalizującą jest zgoda tego uczestnika w związku z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4.2. Dane Osobowe będą przetwarzane odpowiednio przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w podpunkcie „4.1.” powyżej, to jest w szczególności: (i) do czasu wniesienia sprzeciwu, jeśli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora; (ii) przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; (iii) przez okres niezbędny do zawarcia umowy i jej realizacji oraz następnie w okresie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek podatkowy lub księgowy w tym zakresie; (iv) do czasu wycofania zgody, jeśli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda; (v) do czasu przedawnienia roszczeń.

5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

5.1. Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

5.2. Dane osobowe w serwisie nie podlegają profilowaniu skutkującemu podejmowaniem przez Administratora decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, wywołujących wobec osób, których dane dotyczą, prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływających.

5.3. Korzystając z określonych narzędzi Administrator może kierować do osoby, której dane dotyczą, spersonalizowane reklamy, jednak nie wpływa to na tę osobę w żaden istotny sposób i nie wywołuje wobec niej żadnych skutków prawnych w ramach serwisu. Rozwiązania analityczne i monitorujące ruch w serwisie, mają pomagać w lepszym spersonalizowaniu oferty Administratora, a użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez osobę, której dane dotyczą. Wynikają one z danych statystycznych.

5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki tej osoby.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

6.1. Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec Administratora, w szczególności z następujących praw:
a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO);
b) prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);
c) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO;
d) prawa do przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO;
e) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją zgodnie z art. 21 RODO;
f) prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
g) prawa do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Wymóg podania danych osobowych

7.1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, oznaczonych w serwisie jako wymagane, powoduje brak możliwości skorzystania z serwisu lub jego funkcjonalności lub brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy oraz odpowiednio powoduje brak dostępu do usług świadczonych lub oferowanych w tym serwisie. Brak podania wymaganych danych osobowych powoduje brak możliwości realizacji określonych obowiązków Administratora związanych z jego działalnością, w tym dotyczących w szczególności określenia statusu osoby, której dane dotyczą, odpowiednio jako osoby niebędącej laikiem.

7.2. W przypadku niepodania wymaganych danych osobowych Administrator zmuszony jest odmówić możliwości skorzystania z serwisu, w tym odmówić założenia indywidualnego konta użytkownika, a także odpowiednio odmówić realizacji świadczenia usług oraz zawarcia umowy.

8. Wizerunek

8.1. W trakcie realizowanego szkolenia, o ile nie będzie miał zastosowania podpunkt 8.2. poniżej, uczestnik wyraża zgodę na robienie zdjęć, na których będzie mógł być uwieczniony wizerunek uczestnika, a także na publikację i rozpowszechnianie tych zdjęć w celach informacyjnych, promocyjnych lub reklamowych przez Fenice. Zgoda ta jest wyrażana w szczególności na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8.2. Uczestnik ma prawo odmówić wyrażenia zgody na robienie lub publikację i rozpowszechnianie zdjęć wskazanych w podpunkcie poprzedzającym lub może cofnąć wcześniej wyrażoną zgodę w tym zakresie.

8.3. W przypadku wskazanym w podpunkcie 8.1., jeśli zaistnieje taka sytuacja, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w zakresie wskazanym w tym punkcie, w tym w szczególności wyraża zgodę na publikację i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika.

9. Mechanizm cookies

9.1. Serwisu używa niewielkich plików (informacji tekstowych), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny serwisu, a także przez systemy teleinformatyczne należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator, czyli tzw. cookies własne i cookies podmiotów trzecich (dalej: „cookies”). Zapisywane są one na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie).

9.2. W ramach serwisu stosowane są cookies „tymczasowe”, które są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki oraz cookies „stałe”, które są przechowywane również po zakończeniu korzystania z serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies.

9.3. Cookies nie pobierają danych osobowych, ani żadnych poufnych informacji z urządzenia końcowego. Na ich podstawie nie jest określana tożsamość osób.

9.4. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda, ale z wyjątkiem sytuacji dotyczących danych zbieranych automatycznie oraz danych służących do logowania. Podczas wizyty w serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników w serwisie lub do personalizacji zawartości serwisu w celu jego ulepszenia. Dane te są jednak przetwarzane tylko w celach administrowania serwisem, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej, czy kierowania treści marketingowych, a także nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników. Podczas pierwszego wejścia na serwis należy wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości serwisu. Korzystanie z serwisu oznacza wyrażenie zgody w tym zakresie. Jeżeli użytkownik nie chce takiej zgody wyrazić powinien opuścić serwis, zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies.

9.5. Pliki cookies pomagają odpowiednio dostosowywać serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb użytkowników, a także dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z serwisu.

9.6. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla urządzeń końcowych. Niemniej jednak, użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego urządzenia końcowego. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach serwisu może skutkować ograniczeniem lub wyłączeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

10. Cookies własne i logi serwera

10.1. Cookies własne Administrator wykorzystuje w celu zapewnienia prawidłowego administrowania i działania serwisu

10.2. Obok plików cookies, serwis może gromadzić również dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów serwera. Informacje zawarte w logach mogą obejmować na przykład: adres IP, datę i czas wizyty w serwisie, informacje o przeglądarce internetowej. W ramach tzw. logów serwera nie są gromadzone dane pozwalające zidentyfikować użytkownika. Logi serwera stanowią jedynie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione do administrowania serwerem.

11. Cookies innych podmiotów

11.1. Administrator danych zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich, które mogą używać plików cookies lub podobnych technologii. Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich Administrator opiera na jego prawnie uzasadnionym interesie polegającym na administrowaniu stroną, analizie danych oraz prowadzeniu marketingu własnych produktów i usług. W takim przypadku podmiotom trzecim nie zostają przekazane żadne dane identyfikujące użytkowników.

11.2. W celu wykorzystania funkcji interaktywnych i popularyzacji Serwisu za pomocą mediów społecznościowych wykorzystywane są pliki cookies serwisów społecznościowych. Serwis wykorzystuje wtyczki, przyciski i inne narzędzia udostępnione przez serwisy społecznościowe: Facebook i Instagram. Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do zewnętrznego portalu społecznościowego: Facebook albo Instagram.

11.3. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

12. Wyłączenie odpowiedzialności

12.1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług innych niż świadczonych przez Administratora, które zostały zamieszczone na stronach serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

12.2. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników serwisu, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności.

12.3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości serwisu a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw dos oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Administratora.

13. Własność

Zabronione jest kopiowanie treści, zdjęć, części, jak i całości serwisu oraz znaków towarowych i logotypów, zamieszczonych w ramach serwisu – bez uprzedniej pisemnej lub dokumentowej zgody Administratora.

14. Kontakt z Administratorem

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora, wskazany w podpunkcie 4.1. tej Polityki.

15. Zmiany Polityki Prywatności i plików cookies

15.1. W zakresie nieuregulowanym Polityką prywatności obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy prawa.

15.2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Polityki prywatności (np. z uwagi na zmianę przepisów prawa, stosowanych technologii). Informacje o jakiekolwiek zmianie niniejszej Polityki zostaną udostępnione na stronie internetowej Administratora. Zmiana Polityki prywatności odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie, którego załącznikiem jest ta Polityka.

15.3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 13.07.2023 roku.